Real-time “interactive storage” quality control in fresh agro products (QCAP)


Project Summary

The agri-food sector is an important industrial sector in the NWE region and has a high economic and social value. However, a significant part of the fruit and vegetables production is lost, due to spoilage/degradation during handling/storage/transportation between farm and distribution. Monitoring of product-produced indicators via an interactive storage system (ISS) in the storage atmosphere is a promising way to gain better control over the quality of the stored produce. There is, however, limited collaboration between innovation stakeholders (research institutes, industry, SMEs, end-users) on a transnational level that limits the development/broad implementation of the interactive storage system for different fresh products and in different regions.

Currently, no equipment is available to reliably measure the relevant volatiles with sufficient sensitivity in the storage atmosphere in a simple and cost-effective way. Currently at TRL4, the main outputs of QCAP will be the development of a prototype of the interactive storage system and an interactive storage system validated in real life, commercial conditions (at TRL6) in Germany (apples/blueberries), UK (potatoes) and Belgium (pears).

Long term effects: Using the ISS, growers/retailers will be able to gain EUR 60-100 million/yearly (estimated) in the NWE region, due to a 3-5% reduction of losses in fresh produce, using this highly innovative system.

In addition, QCAP will lead to 32 sustainable and long-term cooperations between organisations from the agri-food and high-tech sector on a transnational level and increased profits of organisations in agri-food and photonics sector due to sales of 10000 systems and technologies (NWE) in new markets.

Thus, QCAP will support cooperation between regions and create critical mass to enhance innovation performance of organizations in the NWE region.

Below you see the QCAP consortium members during the Kick-Off Meeting

Project Partners

Lead partner

Organisation Address Email Website
Radboud Universiteit 135 Heyendaalseweg
Nijmegen
6525 AJ
Netherlands
F.Harren@science.ru.nl http://www.ru.nl/tracegasfacility/
Name Contact Name Email Country
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten Bert Verlinden bert.verlinden@vcbt.be Belgium
STOREX Belgie BVBA Wilfried van Gijsel wilfried@storex.nl Belgium
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Obstbauversuchsanstalt Jork Dirck Kopcke Dirk.Koepcke@LWK-Niedersachsen.de Germany
Cranfield University Leon Terry l.a.terry@cranfield.ac.uk United Kingdom
NKT Photonics A/S Peter Moselund pmm@nktphotonics.com United Kingdom
Sensor Sense BV Sacco te Lintel Hekkert lintelhekkert@sensor-sense.nl Netherlands

News (EN)


The Fresh Produce Centre brings QCAP and real-life cases together

Posted on

The QCAP researchers are developing a new system to monitor the quality of fruits and vegetables during storage. There is a constant feedback loop with the sector via the Associate Partners. One of those partners is the Fresh Produce Centre, the trade association representing Dutch companies selling fruits and vegetables. Peter Verbaas, project manager of Food Safety and Supply Chain Quality Control, explains their role in the project and why QCAP is necessary for their members. Read More

Towards an innovative storage monitoring system

Posted on

A significant part of the fruit and vegetable production gets lost during the post-harvest process. Innovation stakeholders from the North-Western part of Europe are now joining forces to develop an affordable tool that could help farmers monitor the quality of their products in real-time. The new tool will contain a next-generation gas detector, which can measure eight different gasses released by the products. The QCAP project strives towards completing a prototype in 2019. Read More


News (NL)


Eerste metingen aan appels en bosbessen in Jork

Posted on

Het ‘Altes Land’ in Duitsland is het grootste aaneengesloten fruitteeltgebied in Noord-Europa. Op ongeveer 10.000 hectare worden met name pit- en steenvruchten geteeld. Een groot gedeelte bestaat uit appels, met een oogstvolume van meer dan 3 miljoen ton. Het onderzoekscentrum Esteburg in Jork is onderdeel van de ‘Landwirtschaftskammer’ (LWK) en vormt het centrale aanspreekpunt voor fruitboomonderzoek in Noord-Duitsland. De afdeling fruitopslag en fruitkwaliteit van Esteburg heeft de leiding over de opslagproeven met appels en bosbessen in het kader van het QCAP-project. Er is rechtstreeks contact met de telers via de fruitadviseringsdienst van het Altes Land (OVR), die adviezen geeft aan fruittelers in de regio en elders in Duitsland. Read More

Samenwerking Wageningen essentieel voor optimale data-interpretatie in praktijksituaties

Posted on

Het instituut ‘Wageningen Food & Biobased Research’ heeft al 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van interactieve bewaarsystemen voor groente en fruit. Vaak werken deze systemen met parameters zoals temperatuur, vochtigheid, zuurstof en koolstofdioxide. Er leeft een grote behoefte om ook andere gassen te monitoren, die bijvoorbeeld duiden op rotting of fermentatie. Daarom doet onderzoeker Ernst Woltering graag mee als associate partner bij QCAP. Hij legt uit wat zijn rol is en wat de QCAP-detector kan betekenen voor de groente- en fruitsector. Read More

GroentenFruit Huis slaat brug tussen QCAP en praktijk

Posted on

De QCAP-onderzoekers ontwikkelen een fundamenteel nieuw systeem om de kwaliteit van groenten en fruit tijdens de opslag te monitoren. Maar hoe zorg je ervoor dat het onderzoek zo goed mogelijk aansluit op de behoeftes van deze sector? Hier spelen de Associate Partners een belangrijke rol in. Eén van die partners is het GroentenFruit Huis, de branchevereniging voor Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de afzet van groenten en fruit. Peter Verbaas, projectdirecteur Voedselveiligheid & Ketenborging, legt uit wat het belang is van QCAP voor hun leden en welke rol GroentenFruit Huis in het project heeft. Read More

Cranfield University onderzoekt gasemissies uit aardappelen

Posted on

Projectpartner Cranfield University werkt aan de identificatie van Volatile Organic Compounds (VOC’s): vluchtige organische stoffen die tijdens de opslag door aardappelknollen worden geproduceerd. Hoofddoel van dit onderzoek is het identificeren van de VOC’s die worden geassocieerd met het rotten, uitlopen en verzoeten van aardappelen. Deze stoffen kunnen tijdens de opslag dienen als indicatoren in een systeem voor vroegtijdige detectie. Read More

Op weg naar een innovatief opslagcontrolesysteem

Posted on

Een aanzienlijk deel van de groente- en fruitproductie gaat verloren door bederf tijdens de opslag. Diverse stakeholders uit Noordwest-Europa hebben daarom de krachten gebundeld om een betaalbaar instrument te ontwikkelen, waarmee de kwaliteit van deze producten continu bewaakt kan worden. Dit nieuwe instrument bevat een innovatieve gasdetector die tegelijkertijd acht verschillende gassen meet, die bij aardappels en fruit vrijkomen. Het QCAP-project streeft ernaar om in 2019 tot een prototype te komen. Read More


News (FR)


Premières mesures de pommes et myrtilles à Jork en Allemagne

Posted on

Le « Altes Land » est le plus grand verger contigu d’Europe du Nord. Sur environ 10 000 hectares, des fruits à pépins et à noyaux y sont principalement produits. Les pommes représentent la culture principale, avec un volume de récolte de plus de 3 millions de tonnes. La station de recherche Esteburg à Jork fait partie de la chambre d'agriculture et constitue le point de contact central pour la recherche sur les fruits de verger dans le nord de l'Allemagne. Leur service de stockage et de qualité des fruits est responsable des expériences de stockage des pommes et des myrtilles dans le cadre du projet QCAP. Cette station est en contact direct avec les agriculteurs par l’intermédiaire du Service de conseil sur les fruits de l'Altes Land (OVR) qui fournit des conseils aux exploitations fruitières de la région et du pays. Read More

La coopération avec Wageningen est essentielle pour l'interprétation optimale des données dans des situations pratiques

Posted on

L'institut « Wageningen Food & Biobased Research » a 25 ans d'expérience dans le développement de systèmes de stockage interactifs pour fruits et légumes. Souvent, ces systèmes utilisent des paramètres tels que la température, l'humidité, l'oxygène et le dioxyde de carbone. Or, il serait nécessaire de mesurer également d'autres gaz, qui indiquent par exemple la pourriture ou la fermentation. C’est la raison pour laquelle le chercheur Ernst Woltering est heureux de participer à QCAP en tant que partenaire associé. Il nous explique son rôle et l’importance que le détecteur QCAP peut avoir pour le secteur des fruits et légumes. Read More

GroentenFruit Huis comble les lacunes entre le QCAP et la pratique

Posted on

Les chercheurs du QCAP (quality control in fresh agro products : contrôle qualité des produits agroalimentaires frais) ont développé un système fondamentalement nouveau de contrôle de la qualité des fruits et légumes lors du stockage. Mais comment faire en sorte que l'étude s’adapte aussi bien que possible aux besoins de ce secteur ? Les Associate Partners (partenaires associés) jouent ici un rôle important. L’un de ces partenaires est GroentenFruit Huis, l’association professionnelle des entreprises néerlandaises de distribution des fruits et légumes. Peter Verbaas, directeur de projet pour la sécurité alimentaire et la garantie de qualité de la chaîne, explique l’importance de QCAP pour ses membres et le rôle que joue GroentenFruit Huis dans le projet. Read More

L'Université de Cranfield étudie les émissions de gaz des pommes de terre

Posted on

En tant que partenaire du projet, l'Université de Cranfield travaille à l’identification des composés organiques volatils (COV) résultant du stockage des tubercules de pommes de terre. L’objectif principal de cette étude est d’identifier ces COV associés aux moisissures, à la germination et au sucrage des pommes de terre car ils pourraient servir d'indicateurs dans un système de détection précoce pour la gestion du stockage. Read More

Le VCBT organise un atelier sur le stockage sous atmosphère contrôlée dynamique

Posted on

Lors d’un atelier actif, le centre flamand de technologie post-récolte VCBT a tenu les producteurs de pommes et de poires informés des derniers développements sur le stockage sous atmosphère contrôlée dynamique (ACD). L’atelier s’est déroulé à la station expérimentale de Pcfruit à Saint-Trond (Sint Truiden) en plein cœur de la zone de culture fruitière belge. Read More

Le VCBT et le LWK présentent les premiers résultats de QCAP à la conférence CAMA

Posted on

La CAMA est une conférence de recherche internationale importante qui a lieu tous les quatre ans et se consacre au stockage sous atmosphère contrôlée et modifiée des fruits et légumes. La dernière CAMA a eu lieu à Varsovie en Pologne. Une délégation du VCBT et du LWK a présenté une affiche du QCAP et a partagé les premiers résultats des expérimentations sur le stockage de leurs poires Conférence. Read More

Vers un système de surveillance de stockage innovant

Posted on

Une partie importante de la production de fruits et de légumes se perd lors du processus de traitement de post-récolte. Par conséquent, différents acteurs de l’innovation de la partie nord-ouest de l’Europe unissent maintenant leurs forces pour développer un outil économique qui pourrait aider les agriculteurs à surveiller le processus de maturation de leurs produits en temps réel. Le nouvel outil comprend un détecteur de gaz de nouvelle génération qui permet de mesurer huit gaz différents libérés au cours de la fermentation, de la maturation, en cas de détérioration ou de pourriture. Le projet QCAP s’efforce de créer un prototype pour 2019. Read More


News (DE)


Erste Apfel- und Heidelbeerenmessungen in Jork, Deutschland

Posted on

Das ‚Alte Land‘ ist das größte geschlossene Obstanbaugebiet Nordeuropas. Auf ca. 10.000 Hektar werden vor allem Kernobst und Steinobst produziert. Die wichtigsten Kulturpflanzen sind Apfelbäume, deren Erntevolumen mehr als 3 Mio. Tonnen beträgt. Die Esteburg Forschungsstation in Jork gehört zu der Landwirtschaftskammer und ist die zentrale Anlaufstelle für die Baumobstforschung im Norden Deutschlands. Ihre Abteilung für Obstlagerung und Obstqualität ist verantwortlich für die Lagerungsexperimente mit Äpfeln und Heidelbeeren im Rahmen des QCAP-Projekts. Über den Obstbauversuchsring des Alten Landes (OVR), der die Obstplantagen in der Region und bundesweit berät, besteht eine direkte Verbindung zu den Obstbauern. Read More

Zusammenarbeit mit Wageningen entscheidend für eine optimale Dateninterpretation in Praxissituationen

Posted on

Das Institut ‚Wageningen Food & Biobased Research’ verfügt bereits über 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von interaktiven Lagerungssystemen für Obst und Gemüse. Oft arbeiten diese Systeme mit Parametern wie Temperatur, Feuchtigkeit, Sauerstoff und Kohlendioxid. Es besteht ein großer Bedarf, auch andere Gase zu überwachen, die zum Beispiel auf Fäulnis oder Gärung hindeuten. Daher beteiligt sich Wissenschaftler Ernst Woltering gerne als Associate Partner an QCAP. Er erklärt seine Aufgabe und erläutert, was der QCAP-Detektor für den Obst- und Gemüsesektor bedeuten kann. Read More

GroentenFruit Huis bringt QCAP und Praxis zusammen

Posted on

Die QCAP-Wissenschaftler entwickeln ein komplett neues System, um die Qualität von Obst und Gemüse während der Lagerung zu überwachen. Aber wie können Sie dafür sorgen, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse so gut wie möglich an die Bedürfnisse dieser Branche anknüpfen? Dabei spielen die assoziierten Partner eine wichtige Rolle. Einer dieser Partner ist GroentenFruit Huis, der Branchenverband der niederländischen Unternehmen, die mit Obst und Gemüse handeln. Peter Verbaas, Projektleiter Lebensmittelsicherheit & Kettensicherung, erläutert, was QCAP für die Mitglieder bedeutet und welche Rolle GroentenFruit Huis im Rahmen des Projektes spielt. Read More

Cranfield University untersucht Gasemissionen von Kartoffeln

Posted on

Projektpartner Cranfield University befasst sich mit der Identifizierung flüchtiger organischer Verbindungen, die Kartoffelknollen während der Lagerung produzieren. Hauptziel dieser Studie ist es, diese flüchtigen organischen Verbindungen zu identifizieren, die als Ursache für Kartoffelfäule, Keimung und Süßung gelten und als Indikatoren im Rahmen eines Frühwarnsystems für die Lagerverwaltung verwendet werden könnten. Read More

VCBT und LWK präsentieren erste QCAP-Ergebnisse bei der CAMA-Konferenz

Posted on

CAMA ist eine bedeutende internationale Forschungskonferenz über die Lagerung von Obst und Gemüse in einer kontrollierten und modifizierten Umgebung, die alle vier Jahre stattfindet. Die letzte CAMA-Konferenz fand in Warschau (Polen) statt. Eine Delegation von VCBT und LWK präsentierte ein QCAP-Poster und berichtete bei der Konferenz über die ersten Resultate der experimentellen Lagerung von Birnen. Read More

In Richtung eines innovativen Lagerüberwachungssystems

Posted on

Ein bedeutender Teil der Obst- und Gemüseerzeugnisse geht nach der Ernte verloren. Deswegen schließen sich jetzt Experten aus dem nordwestlichen Teil Europas zusammen, um ein bezahlbares Instrument zu entwickeln, das den Landwirten dabei helfen könnte, die Qualität ihrer Produkte in Echtzeit zu überwachen. Das neue Instrument wird einen Gasdetektor der Zukunft enthalten, der acht verschiedene Gase, die von den Produkten freigesetzt werden, messen kann. Das QCAP-Projekt strebt danach, im Jahr 2019 einen Prototyp fertigzustellen. Read More


EventsShare this

Tweet Share